دهیاری روستای ریجان

دهیاری روستای  ریجان
طبقه بندی موضوعی

                                     شهدای روستای ریجان

  این صفحه مربوط به معرفی شهدای روستای ریجان  است

   شهدای ریجان


  1-شهید محمد شبان 


      شهید محمد شبان                                                                                                                                


  2-شهید علیرضا رجبی


       شهید علیرضا رجبی                                                                                                                                                  


  3 -شهید حسن رجبی


شهید حسن رجبی


  4 - شهید سید رضا میرحسینی


شهید سید رضا میر حسینی


  5 -شهید سید علی طالبی


شهید سید علی طالبی


  6 -شهید محسن رجبی


  7 -شهید حسین فدایی(خدایی)


شهید حسین فدایی


   8 - سید تقی طالبی


  بزودی تصویر شهدا ثبت می گردد.این کار نیازمند همکاری همه شما عزیزان است
...